• Elektronikus napló               Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola - Albertirsa
 • Fenntartó: Az EKIF weboldala

  News

  Hirdetmény – Iskolai jelentkezésre, beíratásra

  HIRDETMÉNY

  Link:
  https://drive.google.com/file/d/1Vn9FyDJqlbxwD-gLhcBoLUeYavyCeEad/view?usp=sharing

  Iskolai jelentkezésre, beíratásra

  A MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA   OM 032345  a 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ISKOLAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET:

  AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATKOZÁS IDEJE
  2021. ÁPRILIS 15-én és  16-án  8 óra és 16 óra között

  HELYE: MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

  /A JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL ETTŐL ELTÉRŐ, ELEKTRONIKUS BEÍRATKOZÁS ESETÉN TÁJÉKOZTATJUK A JELENTKEZŐKET/

  A BENYÚJTOTT JELENTKEZÉSI LAP ÉS A BEÍRATKOZÁS ADATAI ALAPJÁN A FELVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉSRŐL 2021. ÁPRILIS 24. NAPJÁIG KAPNAK ÉRTESÍTÉST A SZÜLŐK.

  A JELENTKEZÉSI LAP A www.mnrkai  HONLAPON LETÖLTHETŐ.

  Sipőczné Farkas Mária

  igazgatónő

   

  Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1), (2) bekezdése szerint:

  1. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

  (2) *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

  Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. A fenti jogszabályi helyen megjelölt „felmentést engedélyező szerv” az Oktatási Hivatal.

  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. §-a és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint:

  EMMI rendelet 22. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.

  (2) *  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben *  meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

  (4) *  Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

  27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni 8-16 között előre egyeztetett időpontban.

  A MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA mint körzettel nem rendelkező általános iskola a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű iskolai nevelésben kívánják részesíteni.

  A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, amely adatokat az EMMI rendelet 95. § szerint rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak. A jelentkezési lap mellé szükséges csatolni a plébánosi, lelkészi ajánlást.

  A gyermekek felvételéről 2021. április 24-ig írásban tájékoztatja a szülőt az iskola, a jelentkezési lapon, a beiratkozáson megadott címen.

  A JELENTKEZÉS, BEÍRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ISKOLÁBA!

  A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, indokolással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az iskola igazgatójához, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú döntést.

  Az iskola igazgatójának felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek beíratására, az iskolai jogviszony létesítésére.

  Az iskolai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), továbbá
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya)
  • a gyermek sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait
  • a gyermek keresztlevelét

  Továbbá a gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében.

  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét az általános iskolába kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján).